Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Věk a doklady

 

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

 

 

Převzetí a vrácení vozidla

 

Převzetí a předání vozu zabere cca 60–90 minut. Součástí předání vozu je zaškolení (doporučujeme, aby se předání vozu a zaškolení účastnili min. dvě osoby).

 

 

Obytný automobil je při předání nájemci vždy kompletně čistý uvnitř i zvenku. Palivová nádrž je plná na 100%. WC je nachystáno na okamžité používání a jsou nachystány také náhradní chemikálie a toaletní papír. Pitná voda je doplněna do 100%, nebo dle dohody. Odpadní nádrž na vodu a nádrž z WC je při předání vozu pronajímatelem vyprázdněna. Ve výbavě je také jedna plná plynová láhev.

 

 

Nájemce při vrácení vozu není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani není povinen vyměnit spotřebované plynové lahve. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot a složky AdBlue. Nájemce je povinen před vrácením vozu vyprázdnit nádrže na šedou – odpadní vodu a WC kazetu, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1 500 Kč. Nájemce vrací vozidlo pronajímateli čisté (běžný prach se toleruje) a uklizené, umytým nádobím a nepoužitým (příp. vyměněným hasícím přístrojem). Nájemce spolu s vozidlem vrací i veškeré doklady vozidla (OTP, zelenou kartu, návody k použití apod.)

 

 

Při převzetí vozidla nájemcem budou vysvětleny všechny funkce dostupných zařízení chemické WC, plyn sporák, funkce nádrží na pitnou/šedou vodu, plynové topení a ohřev teplé vody, lednice, venkovní markýza.

 

Pronajímatel při předání a vrácení vozidla vyplní Předávací protokol (PP), který se nájemce zavazuje podepsat. V předávacím protokolu je podrobný popis položek, které jsou ve voze. Dále se podpisem Předávacího protokolu výslovně prohlašuje, že:

 

 

1. Byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavením, který odpovídá údajům uvedeným v PP.

2. Vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození, které je uvedeno v PP.

3. Byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením.

4. Vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem anebo pronajímatelem vyžadována.

 

 

V den zahájení nájmu bude mezi oběma stranami podepsán Předávací protokol a Smlouva o pronájmu vozidla, která bude obsahovat úplné obchodní podmínky a dojde i k předání 1x sady klíčů, malý TP, zelenou kartou, průkaz o zákonném pojištění, havarijní pojištění a pokyny pro užívaní zařízení umístěných ve vozidle.

 

 

Základní podmínky pro pronájem obytného vozidla

 

Pronájem je možný v jakýkoliv dohodnutý den. Nájemné se počítá na jednotlivé kalendářní dny. Zahájením nájmu je první den zapůjčení od 8 hod předáním vozidla (počítejte min 60-90 min) pokud není dohodnuto jinak, ukončení nájmu je poslední den zapůjčení vozidla pronajímateli do 16 hod, pokud není dohodnuto jinak. 

 

Pro sepsání nájemní smlouvy je třeba, aby zájemce měl dva platné doklady – občanský průkaz (pas) a řidičský průkaz. 

 

Je zakázáno dělat jakékoliv úpravy např. polepování, lepení, malování, šroubovaní…. Ve vozidle je zákaz kouření včetně IQOS a používat otevřený oheň (svíčky, aj.) s výjimkou vestavného plynového vařiče.

 

Nájemce je povinen využívat všechny nainstalované zabezpečovací systémy. Nájemce nesmí přetěžovat vozidlo, včetně garáže. Ve vozidle, za jízdy, smí být jen počet osob dle informací v technickém průkazu. 

 

Markýza smí být použita pouze za přítomnosti posádky vozidla a příznivého a bezvětrného počasí. Před započetím jízdy je třeba zkontrolovat uzavření všech oken a skříněk, zajištění všech volných předmětů v interiéru a také v garáži vozidla. Nutná je kontrola správného uzavření kazety markýzy. 

 

Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, kde se vozidlo nachází. Nájemce ručí za všechny pokuty, poplatky a penále, které vzniknou užíváním nájemcem, a to i když jsou pronajímateli doručeny po ukončení nájmu.  

 

Pokud nájemce během nájmu použije hasicí přístroj, autolékárničku nebo rezervní kolo, tak to musí dokoupit nebo nechat opravit.  Při použití držáku na kola je nezbytně nutné opatřit toto zařízení reflexní deskou, která je ve výbavě vozidla. Doporučená rychlost při přejíždění zpomalovacích retardérů je 10 km/hod. Hrozí utržení držáku zatíženého jízdními koly.

 

 

Servisní poplatek

 

Servisní poplatek 1 500 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován). Poplatek je účtován v případě nevyprázdnění WC nádrže nebo odpadní nádrže. 

 

Poplatek zahrnuje:

 • kompletní vyčištění interiéru vozidla,
 • profesionální umytí exteriéru vozidla,
 • 1x plné plynové lahve,
 • vyprázdnění WC a odpadní nádrže,
 • kompletně čisté ložní prádlo,
 • chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí BIO kvality,
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla – drobné opravy a servisní práce,
 • asistenční služba na telefon (tato služba slouží pouze pro klienty, kteří mají zapůjčené vozidlo)

 

Kauce

 

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000 Kč. Vratná kauce 25.000, -Kč bude zaslána na bankovní účet pronajímatele vedený u Raiffeisenbank Bank 3506968741/5500 (poznámka vratná kauce), a to tak aby byla nejlépe jeden den před, nejpozději však v den předáním vozu na účtu pronajímatele. 

 

Pokud bude vratná kauce 25.000, – Kč předána na místě předání vozu v hotovosti, pronajímatel ji vrátí na bankovní účet klienta/ nájemce. Vratná kauce 25.000, -Kč bude odeslána nájemci do jednoho dne od vrácení vozidla pronajímatelem. V tomto čase má pronajímatel prostor podrobně projít vozidlo a ověřit jeho stav – tedy stejný stav, jako při předání vozu. Pokud vznikne škoda a bude potřeba automobil opravit, vratná kauce (či její část) se vrací nájemci až po zúčtování s pojišťovnou anebo s firmou, která opravu vozu bude provádět. 

 

Pronajímatel je povinen tuto dobu držení kauce záměrně neprodlužovat a komunikovat s nájemcem o pojistné události / opravě vozu. Je také povinen nájemci předat všechny faktury a další dokumenty týkající se opravy či pojistné události.

 

Pojištění

 

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

 

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě rezervační zálohy na 50 % smluvní částky pronájmu vozu. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit tuto fakturu ve výši 50 % celkového nájemného. Poté obdrží nájemce e-mailem Smlouvu o pronájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu, na základně zaslané druhé faktury. 

 

Sankce

 

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Při jakémkoliv poškození vozu (mechanické, znečištění) bude nájemci z kauce odebrána částka – hodnota nápravy za uvedení vozu do původního stavu.

 

Nehody a poruchy

 

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

 

Podmínky storna

 

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:

 1. 0 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 2. 50 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 3. 80 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 4. 100 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
 5. 100 % z celkové částky pronájmu – při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí

 

Pokud není schopen původní zájemce využít výpůjčky, je možné se individuálně domluvit na změně bez dalších sankčních poplatků.

 

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.